HET PROCES

Overzicht

In het proces om de woonwensen van Anloo te realiseren, hebben we nauw contact met de gemeente en begeleiding vanuit de BOKD (Luit Hummel) en architect Hans van den Broek. Als werkgroep woonwensen van Dorpsbelangen Anloo zijn we initiatiefnemer en begeleiden we het proces en de belangstellenden. 

Anloo.jpg

Het proces is verdeeld in twee fasen: Fase I: het rijtje woningen voor starters en ouderen, Fase II de 2-onder-1-kap woningen.

 

Ruwe tijdsindicatie 

We streven ernaar dat de woningen uiterlijk eind 2021 zijn gerealiseerd. 

Het plan is om woningen te bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren, jonge gezinnen en oudere inwoners. Dit is in eerste instantie vooral gericht op de inwoners in Anloo. Dit kan gerealiseerd worden door de collectieve aanschaf van de kavels. Hiervoor moet een juridisch rechtspersoon, zoals een stichting opgericht worden vanuit het dorp.

Deze rechtsvorm treedt op als opdrachtgever voor de aanschaf van de grond, de uitwerking van de plannen en het bouwen van de woningen. De rechtsvorm contracteert één procesbegeleider, één architect en één bouwer. Dit levert een kostenbesparing op en draagt bij aan de betaalbaarheid van de woningen.

De rechtsvorm is ook het eerste aanspreekpunt voor externe partijen zoals de gemeente, financiers en eventuele subsidieverstrekkers.

De toekomstige bewoners dienen zich aan te sluiten bij de rechtsvorm en denken -binnen kaders- mee in de ontwikkeling van de plannen. Door het betrekken van de toekomstige bewoners vanaf het begin wordt er gewerkt aan groepsvorming en sociale samenhang in de buurt. Afspraken kunnen gemaakt worden over het beheer van de gemeenschappelijke gronden en andere praktische zaken.

Indien gewenst kan de rechtsvorm ook na de bouw als beheerder van huurwoningen optreden, indien het lukt huurwoningen te realiseren.

Anloo behoudt zo als dorp invloed op de doelgroepen die op de Meilerkuilen komen wonen. De rechtsvorm ontwikkelt hiervoor een eigen huishoudelijk reglement, waarin de spelregels en de toewijzingscriteria worden vastgelegd. 

Stappen in het proces

 
 
gemeentehuis gieten.jpg
Buurttuin-OIG-2-1000x700.png
CPO strip.jpg
dorpshuis anloo.jpg

1: HAALBAARHEID/

INITIATIEFFASE

 1. De werkgroep formuleert het proces van wens naar realisatie en voeren een haalbaarheids-onderzoek uit met aandacht voor wie welke rol heeft, welke organisatievorm daarbij het meest passend is en welke begeleiding we erbij kiezen.

 2. De werkgroep heeft zicht op de kaders vanuit de gemeente en andere randvoorwaarden.

 3. De werkgroep stelt selectiecriteria op.

 4. En natuurlijk peilt de werkgroep de belangstelling, om te beginnen in Anloo en daarna ook buiten Anloo.

 5. Voor de belangstellenden organiseert de werkgroep informatie-bijeenkomsten

 6. De werkgroep onderzoekt of/hoe we huurwoningen kunnen realiseren.

2: PLANONTWIKKELING

3: REALISATIE

 1. Met de definitief belangstellenden wordt de uitwerking van de woningen ontworpen. Op sommige aspecten heeft de toekomstige bewoner invloed.

 2. Ook wordt er vormgegeven aan het gemeenschappelijk groen en een evt. ontmoetingsplek en/of gedeelde voorzieningen (gereedschap etc.).

 3. In deze fase worden ook de financiën en vergunningen geregeld, zowel door de werkgroep als door de toekomstige bewoners.

 1. Realisatie van de woningbouw, met ruimte voor zelfredzaamheid en gezamenlijk bouwen (CPO) om de woningen betaalbaarder te laten zijn.

 2. Oprichten van een VvE voor wanneer de woningen zijn gebouwd. 

4: WONEN

Na de bouw blijft een Vereniging van Eigenaren bestaan, waarin ook iemand van Dorpsbelangen is vertegenwoordigd om de belangen van het dorp als geheel te bewaken.

Rol van de (toekomstige) bewoner: de CPO

Het bijzondere aan het woonproject Meilerkuilen is dat het een burgerinitiatief is, en dat het doel de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van het dorp is. In het proces heeft u als belangstellende een stem! De werkgroep vertegenwoordigt het belang van het dorp als geheel en bewaakt de kaders die er nu eenmaal zijn qua financiën en wet- en regelgeving. In die hoedanigheid formuleert de werkgroep ook de selectiecriteria en toewijzingscriteria. 

In stap 1: de initiatieffase/ haalbaarheidsfase vragen we aan u voor uzelf helder te krijgen onder welke voorwaarden u wilt en kunt wonen aan Meilerkuilen. In dit stadium gaat het om 'zo ongeveer', een indicatie. Hoe duur mag de woning zijn? Hoe groot? En wat vindt u een prettige woonomgeving? Binnen welke termijn wilt/ kunt u verhuizen? Wilt u huren of kopen, of heeft u geen voorkeur? Wilt u gezamenlijk groen/ gezamenlijke voorzieningen? Welke wensen heeft u over het huis, de tuin, de omgeving? Er zijn al veel zaken die u zelf kunt onderzoeken om voor uzelf duidelijk te hebben wanneer het voor u haalbaar en interessant is om aan de Meilerkuilen te wonen. Wat goed werkt is om hierbij niet alleen uw 'meest gewenste' situatie te formuleren, maar ook uw ondergrens en bovengrens. Ook gaat het niet alleen om de cijfers, maar ook om uw 'verhaal', uw beleving. Als u serieuze belangstelling heeft, ook al heeft u uw wensen en voorwaarden nog niet helemaal helder, meldt u zich dan aan als belangstellende. Dan nemen we contact met u op om uw belangstelling in beeld te krijgen, houden we u op de hoogte voor de nieuwsbrief en ontvangt u uitnodigingen voor de informatiebijeenkomsten.

Stap 1 eindigt in het tekenen van een intentieverklaring en het lid worden van de (nog op te richten) stichting of andere rechtsvorm. Met de intentieverklaring legt de belangstellende vast de financiën te hebben en in principe tot de koop over te gaan. 

In stap 2: de planontwikkeling worden de plannen concreter gemaakt. Onder begeleiding van de werkgroep, de BOKD en de architect worden er definitieve keuzes gemaakt. Als (toekomstige) bewoner nodigen we u uit voor verschillende werksessies. Sommige sessies vragen dat u wat voorwerk doet. Het is de bedoeling dat aan het einde van stap 2 u uw financiën definitief geregeld heeft en definitief tekent voor het kopen van de woning. 

In stap 3: de realisatie worden de woningen gebouwd. Dit gebeurt in de vorm van een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Ook wordt er een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. 

In stap 4: wonen wordt nadere invulling gegeven aan het functioneren en organiseren van de activiteiten van de VvE en de gezamenlijke zaken.

Waar staan we nu?

 • Op dit moment zijn we bij stap 1: de initiatief/ haalbaarheidsfase.

 • Binnen Anloo hebben we de belangstelling gepeild en binnenkort doen we dat ook buiten Anloo.

 • De werkgroep is bezig met het haalbaarheidsonderzoek.

 • De gemeente heeft haar medewerking toegezegd en is bereid de plannen in samenwerking uit te werken en de kavels uit te geven aan de (nog op te richten) organisatievorm die duidelijk wordt in het haalbaarheidsonderzoek. 

 • De belangstellenden worden op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief, het Dorpsnieuws en informatiebijeenkomsten en de website is gereed.

 • De stedenbouwkundige uitwerking is klaar, evenals de plattegronden, in verschillende opties.

 • Op 24 september vindt de eerste informatiebijeenkomst plaats voor de belangstellenden.